0
0

حل تشریحی سوالات مبحث نهم، ازمون نظارت- شهریور 1401

5368 بازدید
حل تشریحی سوالات مبحث نهم در آزمون نظارت عمران- شهریور 1401

فهرست مطالب

سریع ترین روش قبولی ازمون نظارت و اجرا عمران کلیک کنید

1- اهمیت مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظام مهندسی

مبحث نهم و دهم مهمترین مباحث در هر سه آزمون نظارت، اجرا و محاسبات است. البته مبحث دهم نیز دارای اهمیت مشابه با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان می باشد. این مبحث حدود 10 سوال ازمون نظارت و اجرای عمران را به طور متوسط پوشش می دهد. مبحث نهم ویرایش 1399 از آزمون مرداد 1400 مورد سوال واقع شد و تا قبل این آزمون ویرایش 92 استفاده می شد. در ازمون نظارت- شهریور 1401، مبحث نهم 12 سوال مطرح شد که شامل سوالات ساده، متوسط و سخت بود. در این مقاله سوالات مبحث نهم آزمون نظارت شهریور 1401 ارزیابی و به صورت تشریحی حل می شود.

2-اهمیت هر فصل مبحث نهم در ازمون نظارت- شهریور 1401

شماره فصل

فصل 4

فصل 10

فصل 11

فصل 19

فصل 20

فصل 21

فصل 22

پیوست 1

عنوان فصل

مشخصات آرماتورها

دال های دو طرفه  

 تیرها

الزامات بهره برداری

ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

جزییات آرماتورگذاری  

مدارک طرح، الزامات ساخت و نظارت

دوام بتن و آرماتور

تعداد سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

2سوال

1 سوال (مشترک با فصل 20)

4 سوال

1 سوال

کمتر از بقیه مطالعه کن اما نمره بالاتری تو آزمون نظارت و اجرا عمران کسب کن

نکته:

مهمترین فصل های مبحث نهم فصل های 3 و 4 و 18 و 19 و 20 و 22 و پیوست 1 است که در این آزمون هم 9 سوال از 12 سوال مربوط به این فصل ها است. و در این بین فصل 22 مهمترین فصل مبحث نهم است که در ازمون نظارت- شهریور 1401 از این فصل 4 سوال ارائه شده است.

3- سوالات فصل 4 (مشخصات آرماتورها) مبحث نهم- 1 سوال

1- در خصوص استفاده از آرماتور در سازه های بتنی کدام عبارت صحیح است؟(ازمون نظارت- شهریور 1401)

الف- استفاده از آرماتورهای S550 برای برش اصطکاک مجاز است.

ب- استفاده از شبکه آرماتور آجدار جوشی S420 در دیوار برشی ویژه مجاز است.

ج- استفاده از آرماتور های ساده در تیرهای قاب های خمشی معمولی مجاز است.

د- استفاده از آرماتور های ساده به عنوان دورپیچ ستون های قاب خمشی ویژه مجاز است.

پاسخ : گزینه (د)

4- سوالات فصل 10 (دال های دو طرفه  ) مبحث نهم- 1 سوال

1– کدام یک از قالب های زیر با ابعاد نشان داده شده می تواند برای سقف های با سیستم تیرچه دو طرفه به کار برده شود؟ (ازمون نظارت- شهریور 1401)

سوال ازمون نظارت عمران- شهریور 1401- مبحث نهم

پاسخ : گزینه (1)

5- سوالات فصل 11 (تیرها) مبحث نهم- 1 سوال

1- در خصوص سیستم تیرچه های یک طرفه کدام یک از عبارت های زیر صحیح نیست؟(ازمون نظارت- شهریور 1401)

الف- مقاومت برشی تیرچه ها را می توان با استفاده از آرماتور برشی افزایش داد.

ب- حداکثر فاصله آزاد بین تیرچه ها ۷۵۰ میلی متر است.

ج- در پایین هر تیرچه وجود حداقل یک عدد آرماتور ضروری است

د- در سیستم هایی که از قالب موقت استفاده می شود، حداقل ضخامت دال بتنی فوقانی برابر 40 میلیمتر است.

پاسخ : گزینه (د)

6- سوالات فصل 19 (الزامات بهره برداری) مبحث نهم- 1 سوال

1- در یک قالب بتن آرمه به ضخامت ۳۰۰ میلیمتر از دو لایه ارماتور استفاده شده است. حداکثر فاصله مجاز آرماتور های حرارتی و جمع شدگی به کدام یک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟ (ازمون نظارت- شهریور 1401)

الف- 350 میلیمتر

ب- 300 میلیمتر

ج- 250 میلیمتر

د- 200 میلیمتر

پاسخ : گزینه (الف)

7- سوالات فصل 20 (ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله) مبحث نهم- 2 سوال

1- یک سازه با شکل پذیری متوسط در خاک نوع ۴ احداث می گردد، فاصله آزاد ستون ها برابر با ۱۰ متر و شالوده ها منفرد هستند چنانچه در تراز شالوده تیرهای در سازه تعبیه شده باشد، کدام یک از تیرهای زیر می تواند به عنوان کلاف لرزه ای در نظر گرفته شود؟(ازمون نظارت- شهریور 1401)

الف- عرض 450mm، ارتفاع 450mm و فاصله دور گیر ها 300mm

ب- عرض 450mm، ارتفاع 450mm و فاصله دور گیر ها 225mm

ج-عرض 450mm، ارتفاع 500mm و فاصله دور گیر ها 300mm

د-  عرض 500mm، ارتفاع 500mm و فاصله دور گیر ها 300mm

پاسخ : گزینه (ب)

 

2- در یک سازه ی بتنی از نوع قاب خمشی با شکل پذیری متوسط، ستونی به ابعاد 900×800 میلی متر موجود است. حداقل عرض تیر بتنی bw که می تواند به گوشه ی ضلع 800 میلی متری آن مطابق شکل زیر متصل گردد و به عنوان تیر مقاوم لرزه ای در نظر گرفته شود ، به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ (ازمون نظارت- شهریور 1401)

الف- 350 میلیمتر

ب-400 میلیمتر

ج- 450 میلیمتر

د- 500 میلیمتر

سوال ازمون نظارت عمران- شهریور 1401- مبحث نهم

پاسخ : گزینه (ب)

تست تالیفی مبحث نهم- ویرایش 1401
سوال مشابه ازمون 1401 در کتاب تست تالیفی مبحث نهم- مجموعه عمرانو

8- سوالات فصل 21 (جزییات آرماتورگذاری) مبحث نهم- 1 سوال

1– در یک قاب خمشی بتنی ویژه با وصله پوششی( از نوع B) درصورتی که طول وصله آرماتورهای طولی ستون برابر ۱.۵۶ متر باشد. در حالت کلی حداقل طول آزاد قابل قبول ستون به کدام یک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟ (ازمون نظارت- شهریور 1401)

الف- 1.875 متر

ب-2.34 متر

ج-3 متر

د- 3.9 متر

پاسخ : گزینه (ج)

9- سوالات فصل 22 (مدارک طرح، الزامات ساخت و نظارت) مبحث نهم- 4 سوال

1- نتایج حاصل از آزمایش مقاومت بتن برای سه نمونه متوالی از یک محل به ترتیب 27.5، 26.5 و 22 مگاپاسکال است. برای آنکه مقاومت فشاری بتن قابل قبول ارزیابی شود، بر اساس همین اطلاعات و بدون بکارگیری هرگونه الزامات تکمیلی، حداکثر مقدار  مقاومت مشخصه مطابق با کدام یک از مقادیر زیر است ؟(ازمون نظارت- شهریور 1401)

الف- 25 مگاپاسکال

ب- 24 مگاپاسکال

ج- 23 مگاپاسکال

د- 22 مگاپاسکال

پاسخ : گزینه (ب)

 

2- در آزمایش خم کردن یک آرماتور به صورت خمش مجدد، در صورتی که قطر میلگرد ۲۰ میلیمتر و رده آرماتور  S340باشند. زاویه اولیه و میزان زاویه خمش برگشت و قطر فک خمش به ترتیب کدام یک از موارد زیر هستند ؟(ازمون نظارت- شهریور 1401)

الف- 180درجه ، 70درجه، 100 میلیمتر

ب- 180درجه ، 90درجه، 40 میلیمتر

ج- 90درجه ، 70درجه، 100 میلیمتر

د- 90درجه ، 20درجه، 60 میلیمتر

پاسخ : گزینه (د)

 

3- کدام یک از عملیات زیر در هنگام اجرای سازه های بتنی نیازمند نظارت مداوم است؟(ازمون نظارت- شهریور 1401)

الف-کاشتن مهار های چسبی برای مقابله با کشش دائم

ب- روش عمل آوردن بتن و مدت آن برای هر یک از اعضا

ج- بر پا کردن و برداشتن قالب ها و پایه های موقت بعدی آنها

د-  آرماتور گذاری تمام قسمت های بتنی و نصب قطعات جایگذاری شده در بتن

پاسخ : گزینه (الف)

 

4- در یک دال بتنی مطابق با نقشه های سازه که در شکل زیر ارائه شده در حال ساخت است. در صورتی که مقدار پوشش بتن روی آرماتورها در نقشه‌ها ۳۰ میلیمتر باشد، حداکثر و حداقل مقدار فاصله مرکز آرماتورهای لایه داخلی تحتانی تا سطح زیرین دال (y) در هنگام ساخت چقدر باشد تا مطابق مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان خطای اجرا مجاز شمرده شود؟ (ازمون نظارت- شهریور 1401)

سوال ازمون نظارت عمران- شهریور 1401- مبحث نهم

پاسخ : گزینه (ج)

تست تالیفی مبحث نهم- فصل 22
سوال مشابه ازمون 1401 در کتاب تست تالیفی مبحث نهم- مجموعه عمرانو

10- سوالات پیوست 1(دوام بتن و آرماتور) مبحث نهم- 1 سوال

1- در صورتی که خوردگی آرماتور ها از نوع حفره‌ای به علت آلودگی به یون های کشوری باشد، کدام یک از عبارات زیر در خصوص دوام سازه بتنی صحیح است؟ (ازمون نظارت- شهریور 1401)

الف- بعد از زنگ زدایی با ماسه پاشی و یا آب پرفشار قابل استفاده است.

ب-  فقط بعد از زنگ زدایی با آب پرفشار قابل استفاده است.

ج-  باید از به کارگیری این آماتور ها اجتناب نمود .

د- فقط بعد از زنگ زدایی با برس سیمی یا فرچه کشی قابل استفاده است

پاسخ : گزینه (ج)

11- حل تشریحی سوالات

09932074763
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://omrano.ir/?p=7794
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

3 نظر در مورد حل تشریحی سوالات مبحث نهم، ازمون نظارت- شهریور 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. با عرض سلام خدمت خانم مهندس.
  مثل همیشه عالی بود .
  اگه امکان داره مبحث ده رو هم حل بفرمایید

  لایک

  1. سلام مهندس ممنونم حتما سعی میکنم بقیه مباحث به ویژه مبحث ده رو هم تو سایت قرار بدم

   لایک

 2. سلام مهندس عزیز
  از همراهی و توجه شما نهایت تشکر رو اریم.
  تمام تلاشمون رو میکنیم که خدمات و اموزشهای مفیدی رو برای همه همراهان گروه عمرانو تهیه و منتشر کنیم.
  براتون بهترینها رو ارزو داریم – موفق و پیروز باشید

  18

دوره صفر تا صد نظارت و اجرا (عمران و معماری)

تخفیف ویژه  30%

عمران : 8،500،000 >>>> 5،950،000 تومان

معماری : 10،500،000 >>>> 7،350،000 تومان

بدون مقررات ملی، آزمون نظام مهندسی رو قبول شو !!!

مشاوره رایگان آزمون نظارت و اجرا و دریافت توضیحات مجموعه صفرتاصد آزمون

همچنین می‌توانید با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید.

سبد خرید
 • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.