0
0

تواتر نمونه برداری بتن و آرماتور

1959 بازدید
تعداد نمونه استوانه‌ای- تواتر نمونه برداری

1- تعریف نمونه، آزمونه و سری

الف- هر نمونه بتنی شامل حداقل دو آزمونه استوانه ای 150 در 300 میلیمتر و یا حداقل 3 آزمونه 100 در 200 میلیمتر می باشد. بنابراین در صورتی که تعداد آزمونه 150 در 300 نیاز باشد، باید تعداد نمونه به دست آمده از بخش 2 را در 2 ضرب نمود. همچنین در صورت نیاز به محاسبه تعداد آزمونه‌های 100 در 200 باید تعداد نمونه به دست آمده از بخش 2 در عدد 3 ضرب شود.

نکته: در آزمونه های استوانه‌ای ارتفاع دو برابر قطر آن است.

ب- هر سری آرماتور که مورد آزمایش قرار میگیره شامل 5 آزمونه است.

نمونه بتنی

2- محاسبه تعداد نمونه بتن

جهت تعیین تعداد نمونه های بتن باید گام های زیر را طی نمود.

گام 1: تعیین حجم پیمانه اختلاط در پای کار که میتواند 3 حالت داشته باشد.

حالت 1: برابر با 1 متر مکعب

حالت 2: کمتر از یک متر مکعب

حالت 3: بیش تر از 1 متر مکعب

گام 2: محاسبه تعداد نمونه بر اساس (1) نوبت کاری، (2) حجم بتن، و (3) نوع عضو که میتواند تیر، ستون، دال یا دیوار باشد.

بین این سه مقدار بزرگترین مقدار به عنوان تعداد نمونه لحاظ می‌شود.

جدول تواتر نمونه برداری بتن

1-2 محاسبه تعداد نمونه N برای حالت 1: حجم پیمانه اختلاط برابر با 1 متر مکعب

N=max {N1, N2, N3}

N1: تعداد نمونه به ازای هر نوبت کاری که در صورت سوال ارائه می‌شود.

N2: تعداد نمونه به ازای حجم بتن که از تقسیم حجم بتن بر 30 متر مکعب به دست می‌اید. (در صورتی که حاصل مقدار اعشار بود به بالا رند می‌شود)

N3: تعداد نمونه به نوع عضو (در صورتی که حاصل مقدار اعشار بود به بالا رند می‌شود)

اگر عضو ستون باشد: N3 از تقسیم طول ستون بر عدد 50 متر به دست می‌آید.

اگر عضو تیر یا کلاف باشد و به صورت جداگانه بتن ریزی شده باشد: N3 از تقسیم طول تیر یا کلاف بر عدد 100 متر به دست می‌آید.

اگر عضو دال یا دیوار باشد: N3 از تقسیم سطح دال یا دیوار بر  150 متر مربع به دست می‌آید.

2-2 محاسبه تعداد نمونه N برای حالت 2: حجم پیمانه اختلاط کمتر از یک متر مکعب

ضریب کاهش مقادیر:

در این حالت دقت شود که بیان شده مقادیر به همان نسبت کاهش می‌یابد و حداکثر کاهش هم 0.5 است.بنابراین ضریب کاهش مقادیر برابر است با:

  • اگر حجم پیمانه اختلاط بین 0.5 تا 1 بود، مقادیر در حجم پیمانه اختلاط ضرب می‌شود. ضریب کاهش مقادیر برابر با حجم پیمانه اختلاط است.
  • اگر حجم پیمانه اختلاط کمتر از 0.5  بود، مقادیر در  0.5 ضرب می‌شود. ضریب کاهش مقادیر برابر با 0.5 است.

تعیین تعداد نمونه ها

N=max {N1, N2, N3}

N1: تعداد نمونه به ازای هر نوبت کاری که در صورت سوال ارائه می‌شود.

N2: تعداد نمونه به ازای حجم بتن که از تقسیم حجم بتن بر 30 متر مکعب کاهش یافته (30 ضرب در ضریب کاهش مقادیر) به دست می‌اید. (در صورتی که حاصل مقدار اعشار بود به بالا رند می‌شود)

مثال: حجم پیمانه اختلاط 0.4 متر مکعب است :

در این حالت، ضریب کاهش مقادیر برابر با 0.5 است و N2 از تقسیم حجم بتن بر 15 متر مکعب (30*0.5) به دست می‌آید.

N3: تعداد نمونه به نوع عضو (در صورتی که حاصل مقدار اعشار بود به بالا رند می‌شود)

اگر عضو ستون باشد: N3 از تقسیم طول ستون بر عدد 50 متر کاهش یافته به دست می‌آید.

اگر عضو تیر یا کلاف باشد و به صورت جداگانه بتن ریزی شده باشد: N3 از تقسیم طول تیر یا کلاف بر 100 متر کاهش یافته (100 متر ضرب در ضریب کاهش مقادیر) به دست می‌آید.

اگر عضو دال یا دیوار باشد: N3 از تقسیم سطح دال یا دیوار بر  150 متر مربع کاهش یافته (150 متر مربع ضرب در ضریب کاهش مقادیر)  به دست می‌آید.

مثال: حجم پیمانه اختلاط 0.6 متر مکعب است و عضو ستون باشد:

در این حالت ضریب کاهش مقادیر برابر با 0.6 است. بنابراین N3 از تقسیم طول ستون بر 30 متر (50*0.6) به دست می آید.

2-3 محاسبه تعداد نمونه N برای حالت 3: حجم پیمانه اختلاط بیشتر از یک متر مکعب

ضریب افزایش مقادیر:

در این حالت دقت شود که بیان شده مقادیر به همان نسبت افزایش می‌یابد و حداکثر افزایش هم 2 است. 

  • اگر حجم پیمانه اختلاط بین 1 تا 2 بود، مقادیر در حجم پیمانه اختلاط ضرب می‌شود. ضریب افزایش مقادیر برابر با حجم پیمانه اختلاط است.
  • اگر صحبتی از داشتن شرایط در سوال مطرح نشد، یا بیان شد که گواهینامه خاص یا پروانه استاندارد ملی ندارد، اگر حجم پیمانه اختلاط بیش از 2  بود، مقادیر در  2 ضرب می‌شود. ضریب افزایش مقادیر برابر با 2 است.

تعیین تعداد نمونه ها

N=max {N1, N2, N3}

N1: تعداد نمونه به ازای هر نوبت کاری که در صورت سوال ارائه می‌شود.

N2: تعداد نمونه به ازای حجم بتن که از تقسیم حجم بتن بر 30 متر مکعب افزایش یافته (30 ضرب در ضریب افزایش مقادیر) به دست می‌اید. (در صورتی که حاصل مقدار اعشار بود به بالا رند می‌شود)

مثال: حجم پیمانه اختلاط 5 متر مکعب است

در این حالت، ضریب افزایش مقادیر برابر با 2 است و N2 از تقسیم حجم بتن بر 60 متر مکعب (30*2) به دست می‌آید.

N3: تعداد نمونه به نوع عضو (در صورتی که حاصل مقدار اعشار بود به بالا رند می‌شود)

اگر عضو ستون باشد: N3 از تقسیم طول ستون بر عدد 50 متر افزایش یافته ( 50 متر ضرب در ضریب افزایش مقادیر) به دست می‌آید.

اگر عضو تیر یا کلاف باشد و به صورت جداگانه بتن ریزی شده باشد: N3 از تقسیم طول تیر یا کلاف بر 100 متر افزایش یافته (100 متر ضرب در ضریب افزایش مقادیر) به دست می‌آید.

اگر عضو دال یا دیوار باشد: N3 از تقسیم سطح دال یا دیوار بر  150 متر مربع افزایش یافته (150 متر مربع ضرب در ضریب افزایش مقادیر)  به دست می‌آید.

مثال: حجم پیمانه اختلاط 1.5 متر مکعب است و عضو دال باشد:

در این حالت ضریب افزایش مقادیر برابر با 1.5 است. بنابراین N3 از تقسیم مساحت دال بر 225 مترمربع (150*1.5) به دست می آید

3- حداقل تعداد نمونه بتن

نکته 1: طبق مبحث نهم در هر سازه‌ای برای هر نوع و رده بتن، حداقل 6 نوبت نمونه برداری، صرف نظر از حجم یا سطح سازه ضرورت دارد.

مثال: اگر در یک سازه در شالوده از بتن  با مقاومت فشاری 25 مگاپاسکال استفاده شده باشد و در بقیه اعضا از بتن با مقاومت فشاری 20 مگاپاسکال استفاده شده باشد. در صورتی که تعداد نمونه های شالوده پس محاسبه از بند 2 ، کمتر از 6 باشد باید حداقل 6 نمونه را در نظر بگیریم. دقت شود که در کل سازه از رده بتن با مقاومت مشخصه 25 مگاپاسکال فقط در شالوده داریم پس تعداد نمونه آن نباید کمتر از 6 باشد. 

نکته 2: در صورتی که حجم کل هر نوع یا رده بتن از 30 متر مکعب کمتر باشد، به شرطی که مهندس ناظر بتن را مناسب تشخیص دهد، می توان از نمونه برداری و آزمایش صرف نظر کرد.

4- حل مثال ویدیویی از حداقل تعداد نمونه بتن

5- تعداد آزمونه های میلگرد

تواتر نمونه ها باید به گونه ای باشند که نتایج ازمایش های انجام شده بر روی آن ها معرف کیفیت کل آرماتورها باشند. هر سری نمونه آزمایشی تعداد 5 آزمونه را دربرمی گیرد. تواتر نمونه برداری حداقل برابر مقداریست که در بندهای (الف) تا (پ) آورده شده اند: الف- به ازای هر 500 کیلونیوتون وزن و کسر آن یک سری؛ ب- از هر قطر یک سری پ- از هرنوع فولاد یک سری

بهترین آزمون آزمایشی ویژه نظارت و اجرا عمرا
کارنامه نفرات برتر آزمون نظارت و اجرا عمرا

قبولی راحت و سریع فقط با دو درسنامه هایلایت شده در آزمون نظارت و اجرا

آزمون نظام مهندسی

 

 

 

تخفیف ویژه از دوشنبه تا جمعه 

(8 تا 12 خرداد)

6- حل مثال جامع از تمام نکات

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://omrano.ir/?p=7543
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد تواتر نمونه برداری بتن و آرماتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

دوره صفر تا صد نظارت و اجرا (عمران و معماری)

تخفیف ویژه  30%

عمران : 8،500،000 >>>> 5،950،000 تومان

معماری : 10،500،000 >>>> 7،350،000 تومان

بدون مقررات ملی، آزمون نظام مهندسی رو قبول شو !!!

مشاوره رایگان آزمون نظارت و اجرا و دریافت توضیحات مجموعه صفرتاصد آزمون

همچنین می‌توانید با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید.

سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.